Có 1 kết quả:

fàng yī mǎ

1/1

fàng yī mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to let (sb) off
(2) to let (sb) get away with sth