Có 1 kết quả:

fàng xia bāo fu

1/1

fàng xia bāo fu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lay down a heavy burden