Có 1 kết quả:

fàng xià shēn duàn

1/1

fàng xià shēn duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get off one's high horse (idiom)
(2) to dispense with posturing (and adopt a more humble or empathetic attitude)