Có 1 kết quả:

fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) appropriate to any place and any time (idiom); universally applicable
(2) a panacea

Từ điển Trung-Anh

applicable anywhere (idiom)