Có 1 kết quả:

fàng zhài

1/1

fàng zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lend money (for interest)
(2) to give credit