Có 1 kết quả:

fàng zài xīn shàng

1/1

fàng zài xīn shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to care about
(2) to take seriously
(3) to take to heart