Có 1 kết quả:

fàng dà qì

1/1

fàng dà qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

amplifier