Có 1 kết quả:

fàng shè xìng fèi wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

radioactive waste