Có 1 kết quả:

fàng shè xìng zuì qiáng diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

radioactive hot spot