Có 1 kết quả:

fàng shè xìng zhān rǎn wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

radioactive contaminant