Có 1 kết quả:

fàng shè xìng yān yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiation plume