Có 1 kết quả:

fàng shè xìng fā guāng cái liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiophosphor