Có 1 kết quả:

fàng shè xìng luò xià huī

1/1

Từ điển Trung-Anh

radioactive fallout