Có 1 kết quả:

fàng shè wù

1/1

fàng shè wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

radioactive material