Có 1 kết quả:

fàng shè chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

radiolarian (single-celled animal)