Có 1 kết quả:

fàng shān jī

1/1

fàng shān jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

free-range chicken