Có 1 kết quả:

fàng qì

1/1

fàng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to release breath
(2) to deflate
(3) to fart