Có 1 kết quả:

fàng yān mù dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to spread a smokescreen