Có 1 kết quả:

fàng rè fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

exothermic reaction