Có 1 kết quả:

fàng dǎn

1/1

fàng dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to act boldly