Có 1 kết quả:

fàng dǎn

1/1

fàng dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to act boldly