Có 1 kết quả:

fàng dàn bù jū

1/1

Từ điển Trung-Anh

wanton and unrestrained (idiom); dissolute