Có 1 kết quả:

fàng huán

1/1

fàng huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to release (a hostage)
(2) to put back in place