Có 1 kết quả:

fàng cháng xiàn diào dà yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

use a long line to catch a big fish (idiom); a long-term plan for major returns