Có 1 kết quả:

fàng yǎng

1/1

fàng yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to breed (livestock, fish, crops etc)
(2) to grow
(3) to raise

Một số bài thơ có sử dụng