Có 1 kết quả:

fàng mǎ guò lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bring it on!
(2) give me all you got!