Có 1 kết quả:

fàng sōng

1/1

fàng sōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nới lỏng, buông lỏng, thả lỏng