Có 1 kết quả:

fàng niǎo

1/1

fàng niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stand someone up