Có 1 kết quả:

fàng gē zi

1/1

fàng gē zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stand someone up