Có 1 kết quả:

zhèng lìng

1/1

zhèng lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

government decree