Có 1 kết quả:

zhèng dǎng

1/1

zhèng dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) political party
(2) CL:個|个[ge4]