Có 1 kết quả:

zhèng wù

1/1

zhèng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

government affairs