Có 1 kết quả:

zhèng fǔ zhài quàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

government bonds (investments)