Có 1 kết quả:

zhèng fǔ jūn

1/1

zhèng fǔ jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

government army