Có 1 kết quả:

zhèng jiào hé yī

1/1

zhèng jiào hé yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) union of religious and political rule
(2) theocracy
(3) Caesaropapism