Có 1 kết quả:

zhèng jiào chǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

political education office (within a school) (PRC)