Có 1 kết quả:

zhèng bǐng

1/1

zhèng bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at the helm of state
(2) political power
(3) regime