Có 1 kết quả:

gù yún

1/1

gù yún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

that's why it is called...