Có 1 kết quả:

gù jì

1/1

gù jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) usual trick
(2) old tactics