Có 1 kết quả:

gù jì chóng yǎn

1/1

gù jì chóng yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to repeat an old stratagem
(2) up to one's old tricks