Có 1 kết quả:

gù zuò shēn chén

1/1

gù zuò shēn chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to play the profound thinker