Có 1 kết quả:

gù zuò shēn chén ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄣ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to play the profound thinker