Có 1 kết quả:

Gù gōng Bó wù yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Palace Museum, in the Forbidden City, Beijing
(2) National Palace Museum, Taipei