Có 1 kết quả:

gù bù zì fēng

1/1

gù bù zì fēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stuck in the old ways (idiom); refusing to acknowledge new ideas
(2) stagnating and conservative