Có 1 kết quả:

gù zhàng pái chú

1/1

gù zhàng pái chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fault resolution
(2) trouble clearing