Có 1 kết quả:

xiào láo

1/1

xiào láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to serve (in some capacity)
(2) to work for