Có 1 kết quả:

xiào yìng

1/1

xiào yìng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hiệu ứng, tác dụng, ảnh hưởng

Từ điển Trung-Anh

effect (scientific phenomenon)