Có 1 kết quả:

xiào néng

1/1

xiào néng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiệu năng, năng lực, khả năng, năng suất

Từ điển Trung-Anh

(1) efficacy
(2) effectiveness

Một số bài thơ có sử dụng