Có 1 kết quả:

dí tái

1/1

dí tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) defensive tower
(2) lookout tower
(3) enemy radio station