Có 1 kết quả:

dí qíng

1/1

dí qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the situation of the enemy positions
(2) intelligence about the enemy