Có 1 kết quả:

dí yì

1/1

dí yì

giản thể

Từ điển phổ thông

thái độ thù địch, sự thù hằn

Từ điển Trung-Anh

(1) enmity
(2) hostility